Còpia Clip - Shop on line

Termes i condicions

Condicions Generals de contractació, subministraments i pagament de l’empresa Còpia Clip

I. Generalitats, Àmbit d’aplicació

Benvinguts a “Còpia Clip – Eva Rodríguez Cerrillo (en endavant,”Còpia Clip“). Preguem que prèviament a la utilització dels nostres serveis llegeixi atentament les següents condicions generals.

Totes les comandes es duran a terme exclusivament en base a aquestes condicions generals de contractació de Còpia Clip exposades a continuació. Els lliuraments, serveis i ofertes estaran sotmeses a aquestes condicions generals de contractació. La modificació de qualsevol de les presents Condicions només tindrà validesa quan hagi estat recollida per escrit. Aquestes condicions van dirigides a consumidors amb domicili habitual en territori espanyol així com a empresaris.

A l’efecte de les presents condicions generals, la seva consideraran consumidors segons l’article 3 de Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre o usuaris les persones físiques o jurídiques que actuen en un àmbit aliè a una activitat empresarial o professional.

A l’efecte de les presents condicions generals, es consideraran empresaris segons article 4 de Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, a tota persona física o jurídica que actua en el marc de la seva activitat empresarial o professional, ja sigui pública o privada.

A l’efecte de les presents condicions generals de contractació es consideraran clients tant a consumidor com a l’empresari.

L’ús de qualsevol tipus de serveis de Còpia Clip implica plena i íntegra acceptació d’aquestes condicions generals. Considerant així que el client té un perfecte coneixement de les mateixes.

II. preus

 1. Els preus oferts per la part contractada tenen validesa mentre les dades de la comanda romanguin invariables.
 2. Els preus inclouen l’impost de valor afegit (IVA) legal, que en l’actualitat és de l’21%. Els preus inclouen embalatge, transport i franqueig. Segur o altres despeses d’enviament no formen part de l’preu.
 3. En comandes fora de la Unió Europea, els preus no inclouen impost d’importació o taxes de duana.
 4. Canvis posteriors per part de la part contractant, inclosa l’aturada de les màquines que això pugui causar, hauran de ser abonats a la part contractada. Com a canvis posteriors s’entenen també repeticions d’impressions de prova que s’esperin de la part contractada per una subtil variació de la mostra.
 5. Tenen validesa els preus establerts en el moment de la comanda. Pot informar-se de el període de validesa d’ofertes limitades en el mateix lloc on aquestes ofertes estiguin presentades.

III. comunicacions

 1. El client ha de facilitar almenys una adreça de correu electrònic, com a molt tard en el moment de la concessió de la comanda, i garantir la seva operativitat des del moment de la concessió de la comanda fins a la seva finalització definitiva.
 2. El client ha de garantir la recepció dels correus de Còpia Clip tenint en compte especialment l’activació del seu filtre de correu brossa i el programa “client de correu electrònic” (local i/o del seu proveïdor). Si el client no indica el contrari, aquesta adreça de correu serà vàlida també per a futures comandes.
 3. Tota notificació de Còpia Clip que es realitzi per correu electrònic a l’adreça de correu proporcionada d’acord amb l’apartat 1, es considera després del seu enviament com a rebuda pel client. Còpia Clip només es fa responsable de fallades de recepció quan la causa té origen en la seva base en l’àmbit de còpia Clip. En aquest cas s’informarà al client que, per raons alienes a ell, un avís que li ha estat enviat no ha estat rebut.
 4. Còpia Clip no està obligat a advertir el client sobre adreces de correu electrònic absents, inoperatives o errònies que no estan en condicions de funcionament. No obstant això, es permet a el client proporcionar evidències que el missatge hagués estat tècnicament possible i raonable.

IV. Conclusió de l’contracte

 1. Mitjançant la comanda el client, com a part contractant, emet una oferta vinculant. Un cop realitzada la comanda, la part contractant obtindrà en primer lloc una relació sense compromís de la comanda realitzada – l’anomenada acceptació de la comanda.
 2. Còpia Clip es reserva el dret a rebutjar comandes o a acabar contractes ja en vigor sense previ avís si en els arxius d’impressió transmesos apareixen continguts de tipus pornogràfic, feixista, radical o d’alguna manera infringeixin la Constitució Espanyola.
 3. Després de la finalització del contracte, el client no té dret a fer canvis en les seves dades de comanda. Qualsevol canvi del client suposa una oferta a Còpia Clip de rescissió del contracte de la primera comanda i de celebració d’un nou contracte d’elaboració i enviament d’arxius d’impressió. Còpia Clip es reserva el dret de rebutjar aquesta oferta. En el cas que Còpia Clip l’accepti, pot estar vinculat a la devolució dels costos causats pel canvi. Aquests li seran notificats a client en el transcurs del procés de canvi.

V. Arxius d’impressió, obligació de comprovació

 1. Còpia Clip realitza totes les comandes d’impressió exclusivament a partir dels arxius d’impressió proporcionats per la part contractant. Aquests arxius d’impressió s’han de proporcionar exclusivament en els formats i sota les especificacions explícites en les Informacions al Client. En cas de variacions en el format dels documents o en altres especificacions, no es garanteix una impressió lliure d’errors.
 2. El client està obligat a examinar detingudament els arxius d’impressió que es proporcionen i comprovar que aquests són adequats per a la comanda d’impressió abans de transmetre’ls a Còpia Clip. Còpia Clip comprova si els arxius d’impressió s’adeqüen als punts esmentats en la Informació al Client “Arxius d’impressió”. En el cas en què els arxius d’impressió continguin errors, el client serà informat. En aquest cas el client té l’obligació de permetre a Còpia Clip modificar els arxius d’impressió en relació a la capacitat d’impremta, enviar arxius d’impressió lliures d’errors o imprimir els arxius erronis. (Col·laboració per part de client). En el cas que la deficiència dels arxius d’impressió ocasioni despeses suplementàries, aniran a càrrec de client.
 3. El client assumeix la responsabilitat per defectes en la impressió causats pel enviar d’arxius d’impressió erronis. Si així ho expressa explícitament el client, i sempre que tècnicament sigui possible, es podran processar també altres formats a més de les detallades en la Informació al Client. Si en convertir els arxius d’impressió en altres formats sorgissin errors, aquests no aniran a càrrec de Còpia Clip. El client declara assumir el risc que aquesta conversió suposa.
 4. Si els arxius d’impressió no es transmeten en la manera CMYK, Còpia Clip està autoritzat a convertir-los. La responsabilitat en cas de variacions en el color serà assumida pel client. Al transmetre els arxius d’impressió en un format diferent a la manera CMYK, el client declara explícitament fer-se responsable del risc que suposa aquesta conversió.

VI. Termes de pagament

 1. El pagament s’ha de fer immediatament després de la recepció de la confirmació de la comanda al compte proporcionat per Còpia Clip (pagament previ) mitjançant transferència bancària o per càrrec a targeta de crèdit. La factura serà expedida el dia del lliurament, part del lliurament o disposició del lliurament (reclamació, mora d’acceptació).
 2. En cas de serveis previs extraordinaris es pot exigir el pagament corresponent a la bestreta. Això té validesa especialment en cas de necessitat de preparació de quantitats de material especialment grans i materials especials.
 3. El client únicament pot compensar mitjançant un dret inqüestionable o vigent o bé exercir dret de retenció.
 4. Si després de la resolució del contracte es constata que està en risc el compliment del pagament per la manca de fons del client, Còpia Clip pot exigir un pagament anticipat, retenir articles encara no enviats o suspendre l’elaboració de la comanda. Aquests drets corresponen també a Còpia Clip, en cas que el client es retardi en el pagament.
 5. En cas de demora en el pagament, Còpia Clip tindrà dret a reclamar interessos de fins a un 5% sobre l’interès legal de diners. L’anterior no afectarà el dret de Còpia Clip d’acreditar danys superiors per demora.
 6. En cas de deute o de devolució del pagament, el client indemnitzarà Còpia Clip per les despeses bancàries que es generen per tal motiu. Això també té validesa per als rebutjos de pagaments a compte i càrrecs.

VII. subministraments

 1. A partir del moment en què l’article s’envia, és a dir, quan la comanda es lliura a la persona que realitza el transport, el risc per pèrdua o danys en el producte es transmet a client.
 2. Els terminis per al lliurament indicats seran estimats i comptats en cas de pagament anticipat després de l’abonament del pagament en el compte de la part contractada, en cas d’E-pagament després de la confirmació de pagament i l’entrada dels arxius aptes per imprimir o l’autorització per imprimir realitzada en línia un cop completada la “revisió de l’arxiu” del servei especial subjecte a un cost addicional. Si aquests dos requisits relacionats amb el pagament i els arxius d’impressió es compleixen fins a les 10 hores, el termini d’execució es computarà a partir d’aquest mateix dia, sempre que es tracti d’un dia laborable; per a tots els altres casos es computarà el dia laborable següent a el de l’entrada. La indicació sobre el termini per al lliurament en dies laborables inclou els hàbils de dilluns a divendres. Un termini fix d’execució només serà vàlid si ha estat confirmat per escrit com a termini fix per la part contractada.
 3. Interrupció del servei – tant per part de Còpia Clip com del transportista – com ara per exemple vaga, tancament patronal, o qualsevol altre cas de força major, autoritzen a la resolució del contracte, si a el client no se li pot exigir un prolongat temps d’espera. En cas contrari, el termini de lliurament acordat es prolongarà mentre duri el retard. La resolució és no obstant això possible únicament després de quatre setmanes des del començament de la interrupció del servei. En aquests casos Còpia Clip no assumirà la responsabilitat.
 4. En relacions comercials Còpia Clip té, d’acord amb les lleis espanyoles, dret a retenció de les plantilles d’impressió, segells, manuscrits, materials primaris i altres articles enviats pel client fins al compliment de tots els requisits del contracte.
 5. Còpia Clip ven a tota Espanya excepte Gibraltar, les Illes Canàries, les Illes Balears, Ceuta i Melilla. L’enviament a apartats de Correus no és possible.
 6. El client que comunica el seu NIF o CIF autoritza de manera explícita que aquest NIF o CIF sigui utilitzat per a aquest i per a tots els posteriors Comandes. Aquest NIF o CIF serà vàlid fins que de manera escrita, davant el contractant, s’indiqui que no s’ha de seguir utilitzant.
 7. Els dies festius legals en el lloc de recepció o producció afectaran els terminis de lliurament i de producció i provocaran, en ocasions, retards en els subministraments. El temps indicat de l’enviament és aproximat, sempre que no s’hagi acordat el contrari. Compten com a dies de treball els dies laborables de dilluns a divendres.
 8. La mercaderia que tingui unes mesures que siguin més grans de 300 centímetres l’empresa de transport en cas de no disposar en aquell moment de vehicle per al seu transport el dipositarà a la plataforma de l’Agència de transport més propera al domicili del client final, sent el client final l’obligat a la seva recollida en aquestes instal·lacions o bé posar-se en contacte amb l’Agència de transport per acordar el seu lliurament en dies posteriors. El client final pot sol·licitar el lliurament de la mercaderia amb un cost addicional acordat amb l’empresa de transport. En aquest cas Còpia Clip no assumirà aquestes despeses. La mercaderia amb mesures inferiors a 300 centímetres es lliura al domicili especificat pel client en la seva comanda. En cas de canvi de domicili un cop realitzat l’enviament, les despeses que comporti la reubicació a el nou domicili aniran a càrrec de el client final.
 9. El termini de lliurament per l’empresa de transport serà en la modalitat contractada d’estàndard (48 hores) des de la recollida de les nostres instal·lacions i la farà des de les 09:00 a 20:00 hores de l’endemà de la recollida (excepte en algunes poblacions que serà de 60 hores). En cas de necessitat per part de client en rebre-ho en un altre horari modificat o en tipus de modalitat diferent a estàndard (24 hores), haurà de ser contractat aquest lliurament específic amb l’empresa de transport i havent d’abonar el client la diferència de les despeses per canvi de modalitat.
 10. Els preus incrementats en els terminis de lliurament exprés, estàndard o relax es refereixen únicament a la prioritat en el termini de fabricació i és independent del termini de lliurament per l’empresa de transport que sempre serà de 24 hores, segons acord amb aquesta empresa.

VIII. Reserva de Domini

 1. L’article enviat es considera propietat de Còpia Clip fins al total compliment del client de la seva obligació de pagament. En cas de contractació amb empresaris Còpia Clip a més conservarà la totalitat dels seus drets, inclusivament els futurs, que dimanin de la relació comercial. El client està autoritzat a la revenda només si ho fa d’acord amb el reglament. Amb això, el client cedeix el seu crèdit de la revenda a Còpia Clip. Còpia Clip accepta per la present aquesta cessió. En cas de demora el client està obligat a nomenar al deutor del deute cedit. Si el valor de les exigències de seguretat de Còpia Clip excedeix el 20% del valor dels seus crèdits, Còpia Clip està obligat, a petició del client o de tercers perjudicats per la sobre asseguració per part de Còpia Clip, a alliberar la protecció a petició de Còpia Clip.
 2. Després de l’elaboració o modificació dels articles enviats es considera a Còpia Clip com a fabricant i propietari del producte. En el cas de la implicació de tercers en l’elaboració o modificació d’aquest, Còpia Clip es limita a una part proporcional de copropietat que ascendeix al valor de la factura de la reservi del producte. La propietat així adquirida es considera propietat sota reserva.

IX. Reclamacions i Garanties

 1. El client ha de comprovar immediatament l’adequació de la mercaderia conforme a l’estipulat en el contracte així com la de productes previs i intermedis enviats per a la seva correcció. A través de la confirmació que els productes estan llestos per a la seva impressió, el client assumeix el risc de possibles errors, sempre que no es tracti d’errors originats durant el procés de preparació o es donin a conèixer després del procediment de finalització. El mateix té validesa per a qualsevol altra autorització per part del client per a imprimir.
 2. En ser un be personalitzat conforme a les indicacions del client, s’ha d’informar sobre qualsevol reclamació immediatament després de la recepció del producte, en un termini màxim de 72 hores des de la recepció de la comanda; en cas contrari s’exclou qualsevol tipus de reclamació del dret de garantia.
 3. Si la reclamació ha estat acceptada per Còpia Clip, el client té un termini màxim de 10 dies per enviar novament els arxius, en cas de ser necessari per a la impressió de la comanda, en cas contrari Còpia Clip realitzarà la nova impressió com més aviat millor.
 4. No es poden dur a terme reclamacions que únicament es basin en el fet que el client no ha considerat les condicions dels arxius d’impressió. Això concerneix especialment a arxius d’impressió basats en colors RGB, en els quals la resolució és massa baixa o en els que s’han utilitzat formats que no estan inclosos. Les variacions mínimes no seran considerades com a errors. Això també concerneix a variacions en el color per una comanda que Còpia Clip hi hagi imprès anteriorment.
 5. En cas de reclamacions procedents Còpia Clip està obligada i facultada a millorar i/o reemplaçar la comanda a la seva elecció. En cas que Còpia Clip no compleixi aquesta obligació dins d’un termini raonable o la millora de la comanda no fos satisfactòria després de l’intent repetit, el client pot exigir una reducció en el pagament (Reducció) o invalidesa del contracte (Resolució).
 6. En el cas que només una part de l’article enviat resultés defectuosa no donaria dret a la reclamació de l’enviament complet.
 7. En reproduccions a color no podran reclamar-se possibles divergències de l’original durant tots els processos de fabricació. El mateix regeix en la comparació d’altres documents (per exemple: proves digitals o impressions) amb el producte final. D’altra banda, s’exclou la responsabilitat per errors que no afectin el valor o la utilitat, o el facin de manera insignificant.
 8. En cas de divergència del tipus de material utilitzat, Còpia Clip es fa únicament responsable d’una suma que no superi el valor de la comanda.
 9. Els subministraments (així com els suports de dades i dades menades) enviats a través del client o de tercers, no suposen cap obligació de verificació per part de Còpia Clip. Això no té validesa per a documents que clarament no siguin llegibles o susceptibles de processar. Abans d’enviar dades, el client ha de tenir en compte la utilització de programes de protecció d’antivirus que ofereixin un nivell de seguretat òptim. La seguretat de les dades correspon únicament al client. Còpia Clip té dret a fer una còpia.

X. Responsabilitat

 1. Queda exclòs el dret del client a indemnització per danys i perjudicis, sense importar la raó judicial.
  Aquesta exclusió de responsabilitat no té validesa:
  (a) Quant a danys causats dolosament o per negligència greu.
  (b) En cas de negligència lleu respecte a les obligacions essencials del contracte, o per part dels seus representants legals o auxiliars executius. En aquest cas s’estendrà la seva responsabilitat només als danys predictibles en relació amb el producte.
  (c) En cas de ser causant de danys que atemptin contra la vida, corporals o contra la salut del client.
  (d) En cas de defectes ocultats premeditadament o a través de la garantia adquirida sobre la base de les qualitats de l’article.
  (e) En cas que la Llei 22/1994, de responsabilitat per productes defectuosos així ho exigeixi.
  En cas que Còpia Clip resolgui el contracte per falta de col·laboració del client, especialment per no enviar documents sense errors en el termini acordat (apartat VI.), el client està obligat a indemnitzar a Còpia Clip amb un total del 20% del preu acordat. El pagament de la indemnització també s’ha de realitzar si el client cancel·la el contracte sota les condicions d’acord amb l’apartat. XI., després de l’expiració del termini d’anul·lació.
 2. El client té dret a comprovar que les despeses o danys de Còpia Clip no han tingut lloc, o almenys no en aquesta mesura.

XI. Resolució del contracte

 1. Còpia Clip no accepta anul·lacions ni modificacions de comandes amb posterioritat a la conformitat tècnica o canvi d’estat de la comanda(pendent de disseny, disseny en revisió, en procés, etc.) o de pujada d’arxius i/o a la formalització efectiva del pagament.
 2. La cancel·lació si escau per no haver-se realitzat cap gestió en la tramitació de la comanda (verificació i comprovació de fitxers), estarà exempta de costos només si es realitza abans de la confirmació al client (en procés) de la comanda per correu electrònic.
 3. En cap cas en ser productes personalitzats i recollits en l’article 103.c del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre Excepcions al dret de desistiment , es realitzarà la devolució de l’import de la comanda o la seva diferència, emetent un BO (sense data de caducitat) per l’import pagat o la seva diferència, que podrà utilitzar en qualsevol compra posterior, mai aquest import podrà ser superior a l’abonat per aquesta comanda.
 4. Si el client cancel·la o renúncia al contracte una vegada enviada la confirmació de la comanda, està obligat a pagar una indemnització d’acord amb l’apartat. X. Nr. 2 de les Condicions Generals de Contractació. A més haurà de carregar amb els costos dels serveis realitzats fins al moment, com a control de dades, proves d’impremta, impressions i produccions posteriors. Pot controlar els costos originats i les taxes per la renúncia en la seva secció del client.

XII. Rescissió

Còpia Clip té dret a rescindir el contracte sense previ avís, si es dóna el cas d’insolvència respecte al patrimoni del client o aquest ha renunciat a l’assegurança.

XIII. Termini de prescripció

El dret a garantia i indemnització del client (apartats IX. i X.) prescriu a l’any del lliurament de la mercaderia, a excepció de l’assenyalat en l’apartat X. 2. anomenat dret d’indemnització per danys i perjudicis. Això no té validesa en cas que Còpia Clip actuï de mala fe. No estan afectats els contractes amb consumidors i usuaris a l’efecte del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, on tenen validesa els terminis de prescripció legals.

XIV. Costums i Usos del Comerç

En relacions comercials tenen validesa els costums i usos del comerç de la indústria tret que s’acordi el contrari.

XV. Arxiu de productes

Els productes pertanyents al client, especialment dades i suport de dades, seran arxivats per Còpia Clip, per al client o en defecte d’això els seus empleats, només després d’acord explícit i previ pagament suplementari a partir del moment de lliurament del producte final. Si els articles assenyalats han de ser assegurats, el client ha de procurar l’assegurança dels mateixos a causa d’una falta d’acord.

XVI. Drets de Propietat Intel·lectual

El client només es fa responsable quan a través de la realització de la seva comanda infringeixi els drets de tercers, especialment drets d’autor. El client ha d’eximir a Còpia Clip de tots els drets a tercers per tal infracció.

XVII. Lloc d’aplicació, jurisdicció competent, protecció de dades, vigència i disposicions finals

 1. Queda exclosa l’aplicació de la Convenció de les Nacions Unides sobre Contractes de Compravenda Internacional de Mercaderies.
 2. Còpia Clip té la seva seu social en Salt – Girona (Espanya). Lloc d’aplicació i jurisdicció competent és el domicili de Salt, per a qualsevol conflicte que es doni durant la relació contractual, inclosos els processos de cobrament de xec, canvi i acta, si el client és empresari conforme l’article 4 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre. A aquests és aplicable la Legislació vigent espanyola.
 3. Si el client és un consumidor o usuari segons l’article 3 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre i té el seu domicili habitual en el territori espanyol serà aplicable les lleis del Regne d’Espanya. i tundra validesa com a jurisdicció competent els Jutjats i Tribunals espanyols del domicili habitual d’aquest consumidor o usuari. Còpia Clip té dret a guardar i servir-se de les dades i informació obtinguts pel contracte conforme a la Llei orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
 4. Qualsevol clàusula inclosa en les presents Condicions Generals de la Contractació que fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, tal nul·litat o eficàcia afectarà tan sols aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint la clàusula en tota la resta. El mateix s’aplicarà en cas d’existir alguna llacuna en les Condicions Generals o en els contractes. Les parts contractants procuraran reemplaçar la clàusula legalment ineficaç íntegrament o en part per una regulació raonable – sempre que sigui possible – que sigui el més pròxima possible al que la intenció de les parts contractants si haguessin considerat la seva invalidesa. El mateix s’aplicarà als casos de llacunes contractuals.

XVIII. Dades

Avís d’acord conforme a la Llei orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal: el nom i direcció del client, així com totes les dades necessàries per a la tramitació de la comanda, seran emmagatzemats en els nostres fitxers automatitzats.

XIX. Informació del proveïdor

Identitat: Eva Rodríguez Cerrillo
NIF: 40332322M
Adreça: Carrer Francesc Macià 59-61. 17190 Salt | Girona.
Telèfon d’atenció: 872 03 03 53
Correu electrònic: copiaclip@gmail.com
Web: www.copiaclip.com
Horari d’atenció: Dilluns a Divendres de 09:00 a 13:00h – 16:00 a 20:00h.